ไทย : English : MU Home | facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล**OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO** Welcome to Mahidol University Faculty Senate**  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
จรรยาบรรณ
     

ข้อมูล

 

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
พ.ศ.2552

 

 

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 

 

ข้อมูล

 

จรรยาบรรณของอาจารย์

    มหาวิทยาลัย
     
     
   
     
   
News
     
     
     
     
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ new
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  เสวนาวิชาการ...
pdf ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
pdf ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559
 
 
 
 
สาระสำคัญจากการเสวนาวิชาการ/การสัมมนา
   
------
เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ
เรื่อง "ทิศทางทุนสนับสนุนการวิจัย ยุคประเทศไทย 4.0"
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------
  pdf เรื่อง ทิศทางการวิจัย และการสนับสนุนการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 
pdf เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ดร.ธนิต ชังถาวร
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
pdf เรื่อง ทำวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ 
 
pdf เรื่อง การสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างประเทศ...โอกาสในการได้รับทุน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
pdf เรื่อง โครงการ Talent Mobility
โดย ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ฯ
ประจำปี 2559 ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. 2560
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ดังนี้

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

.....................................................................................................................

ข่าวสภาคณาจารย์

ขอเชิญบุคลากร ม.มหิดล ร่วมส่งบทความ เรื่องราว และสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำลงข่าวสภาคณาจารย์

...รายละเอียดเพิ่มเติม
.....................................................................................................................

 
You are the visitor number
Free-counter-plus.com
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม และมัลติมีเดีย