ไทย : English : MU Home | Home MUFS Sitemap Webmail
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 files  หน้าแรก  สมาชิกสภาคณาจารย์  ผู้บริหารสภาคณาจารย์

 
 
Clin.Prof.Wiroon Boonnuch, M.D.
ประธานสภาคณาจารย์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช
(Clin.Prof.Wiroon Boonnuch, M.D.)

ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์ : 0-2419-8006
โทรสาร : 0-2412-1307
อีเมล : wiroon1955@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
     
 
Asst.Prof.Somsak Wongsawass
รองประธานฯ
คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส
(Asst.Prof.Somsak Wongsawass) 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
โทรศัพท์ :0-2441-9873
โทรสาร :
0-2441-9873
อีเมล :somsak.won@mahidol.edu , somsak.won@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
สาธารณสุขมูลฐาน ความแตกฉานด้านสุขภาพ สุขภาพวัยรุ่น ชีวสถิติ
(Primary Health Care, Health Literacy,
Adolescent Health, Biostatistics
)
 
Lecturer Thitikom Puapansawat, Ph.D.
รองประธานฯ
คนที่ 2

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(Lecturer Thitikom Puapansawat, Ph.D.)

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2201-5340
โทรสาร : 0-2201-5343
อีเมล : thitikom.pua@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Modeling)
 
     
 
Asst.Prof.Charnyote Pluempitiwiriyawej, Ph.D.
เลขาธิการ
สภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
(Asst.Prof.Charnyote Pluempitiwiriyawej, Ph.D.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-2849-6399
โทรสาร : 0-2849-6399
อีเมล : charnyote.plu@mahidol.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การจัดการคลังข้อมูลและการขุดค้นเหมืองข้อมูล
(Data warehousing and data mining)

 
 
Asst.Prof.Pharrunrat Tanaviyutpakdee , Ph.D.
รองเลขาธิการ
สภาคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
(Asst.Prof.Pharrunrat Tanaviyutpakdee , Ph.D.)

สถาบันโภชนาการ
โทรศัพท์ : 0-2800-2380 ต่อ 309/329
โทรสาร : 0-2441-9344
อีเมล : pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สารปนเปื้อนในอาหาร
การประเมิน ความเสี่ยงสารเคมีในอาหาร
(Food and Nutrition toxicology food contamination
Chemical risk assessment in foods)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
You are the visitor number
Free-counter-plus.com
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

 

ดาวน์โหลด