ไทย : English : MU Home | facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล**OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO** Welcome to Mahidol University Faculty Senate**  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
จรรยาบรรณ
     

ข้อมูล

 

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
พ.ศ.2552

 

 

ข้อมูล

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 

 

ข้อมูล

 

จรรยาบรรณของอาจารย์

    มหาวิทยาลัย
     
     
   
     
   
     
     
     
     
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สามารถศึกษาการใช้ระบบ MU Vote ได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ga/mu-vote
 
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ศ.พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
 
 
 
  เสวนาวิชาการฯ
pdf ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
pdf ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ฯ ...อ่านประกาศ
.....................................................................................................................
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สาขารับใช้สังคม ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
.....................................................................................................................


ข่าวสภาคณาจารย์

ขอเชิญบุคลากร ม.มหิดล ร่วมส่งบทความ เรื่องราว และสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำลงข่าวสภาคณาจารย์

...รายละเอียดเพิ่มเติม
.....................................................................................................................

 


Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม และมัลติมีเดีย