ไทย : English : MU Home |

facebook Twitter Home MUFS Sitemap Webmail
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
       
       
       
       
       
 

files  หน้าแรก ข่าวสภาคณาจารย เกณฑ์การพิจารณางานวรรณกรรม

 
เกณฑ์การพิจารณางานวรรณกรรมเพื่อเผยแพร่ในข่าวสภาคณาจารย์
ข่าวสภาคณาจารย์เปิดรับบทความจากคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
 
1. "งานวรรณกรรม" ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด
เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
 
2. งานวรรณกรรมพร้อมรูปประกอบควรใช้เนื้อที่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 
3. งานวรรณกรรมที่จะได้รับพิจารณาควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เช่น
ด้านบริหาร ด้านธรรมาภิบาล ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และด้านอื่นๆ
 
4. การพิจารณางานวรรณกรรมที่จะลงในข่าวสภาคณาจารย์แต่ละฉบับ เป็นอำนาจของบรรณาธิการประจำฉบับ
การตัดสินของบรรณาธิการประจำฉบับถือเป็นที่สิ้นสุด
 
5. งานวรรณกรรมที่อาจเข้าข่ายละเมิดหรือกระทบสิทธิ์ผู้อื่น หรือ มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ด้วยประการหนึ่ง
ประการใด บรรณาธิการสามารถนำเข้าที่ประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินได้
ให้นำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 


diagnostico online por sintomas
Since September 24, 2010

Copyright @ 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 662-849-6351-2
Last updated : Jun 13, 2013

ดาวน์โหลด